booking-page
13th juni 2022
booking-page
13th juni 2022

Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

Overeenkomstig artikel 18 van de Portugese wet nº 144/2015 vanaf 8 september, delen we
mede dat in geval van geschillen, de consument een beroep kan doen op een alternatieve
derde entiteit voor resolutie van consumentengeschillen en wel als volgt:
– Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve, met
het adres Edifício Ninho de Empresas, Estrada da Penha, 8005-131 Faro en met de website
www.consumoalgarve.pt.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR OVEREENKOMST

2wheels4rent, (hierna te noemen het “VERHUURBEDRIJF’) verhuurt aan de gebruiker
(hierna te noemen de ‘KLANT’) zoals bepaald in de huurovereenkomst (hierna
“CONTRACT”) van het aangegeven voertuig, op de wijze en onder de voorwaarden waarnaar
hieronder wordt verwezen, waarmee de klant akkoord gaat:

1º – KLANTVEREISTEN

A) dat de overlegging van een geldig rijbewijs nodig is voor de huur van het voertuig;

B) dat als minderjarige, maar nooit onder de 16 jaar, het noodzakelijk is om de huidige
toestemming te hebben van een van de ouders/verzorgers, die zich volledig schriftelijk
verantwoordelijk verklaart voor dit contract in een vorm die door het VERHUURBEDRIJF
wordt verstrekt;

C) dat het VERHUURBEDRIJF de KLANT kan vragen om een testscooter te besturen om de
rijvaardigheden te evalueren;

D) dat het VERHUURDBEDRIJF de huur van het voertuig kan weigeren als de evaluatie van
de rijvaardigheden in strijd is met de gezondheid en veiligheid van de KLANT

2º – LEVERING EN RETOUR VAN HET VOERTUIG

A) dat ze het voertuig in goede staat en werkend hebben ontvangen zoals gecontroleerd bij
aflevering, met de nodige juridische documentatie;

B) dat tenzij anders schriftelijk is vermeld, het voertuig werd ontvangen met een volle tank
van het type brandstof dat in het algemeen in dit type voertuig wordt gebruikt en zich ertoe
verbindt deze onder dezelfde omstandigheden te retourneren; als dit niet gebeurt, worden de
kosten voor brandstof plus aanvulling van de prijstabel in rekening gebracht.

C) om het voertuig terug te brengen naar het bedrijf van het verhuurbedrijf of op de eerder
overeengekomen locatie, met alle documenten, gereedschappen, accessoires en uitrusting;

D) dat het voertuig en andere apparatuur worden teruggegeven in de staat waarin ze zijn
ontvangen.

E) het voertuig moet schoon worden achtergelaten en vrij van persoonlijke bezittingen. Er
wordt een vergoeding in rekening gebracht voor het retourneren van een vuil voertuig.

3º – HUURPERIODE EN BETALINGEN

A) dat de minimale huurperiode één dag (24 uur) is en dat bij het gebruik van het
huurvoertuig voorbij de oorspronkelijk afgesproken tijd, de extra tijd volgens de tabel met
prijzen in rekening wordt gebracht;

B) dat wanneer een verlenging van het contract voor een of meer dagen vereist is, dit ten
minste 2 uur vóór het verstrijken van de oorspronkelijke eindtijd moet worden meegedeeld
aan HET VERHUURBEDRIJF om toestemming te krijgen van hen, zijnde in afwezigheid van
tijdige informatie alvorens het CONTRACT uit te breiden, als er een verstrijking is van drie
uur na de initiële duurtijd van de overeenkomst, zullen de wettelijke formaliteiten voor
onmiddellijke terugkeer van het voertuig worden geactiveerd;

C) dat de betaling wordt berekend in euro en altijd vooraf;

D) dat een borg van niet minder dan tweehonderd euro altijd zal worden gevraagd van de
KLANT en zal worden teruggegeven aan het einde van het contract op dezelfde manier als
werd verstrekt indien er geen schade aan het huurvoertuig of de uitrusting is of er zijn geen
openstaande schulden; het VERHUURBEDRIJF is niet aansprakelijk voor
wisselkoersverschillen voor internationale klanten.

E) dat alle schade aan het gehuurde voertuig de verantwoordelijkheid is van de KLANT,
behalve die veroorzaakt door derden en naar behoren is bewezen.

4º – SCHENDING VAN HET CONTRACT

Het VERHUURBEDRIJF behoudt zich het recht voor om de huurperiode te verminderen en
de onmiddellijke terugkeer van het voertuig te eisen, op grond van niet-naleving van de
contractuele voorwaarden.

5º – GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

A) dat het voertuig uitsluitend door de KLANT wordt bestuurd.
of door bevoegde personen die zijn geregistreerd als extra bestuurder in het CONTRACT,
waarvoor de KLANT persoonlijk aansprakelijk is;

B) dat het voertuig niet kan worden gebruikt: voor het vervoer van goederen in geval van
overtreding van de douanevoorschriften of bij illegale praktijken; voor het vervoer van
passagiers of goederen, in betaalde dienst; om een aanhangwagen te duwen of te slepen; in
sportwedstrijden; door een persoon onder invloed van alcohol of drugs;

C) dat het voertuig alleen in Portugal mag circuleren, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is
goedgekeurd door het VERHUURBEDRIJF;

D) dat het voertuig kan zijn uitgerust met een geolocatiesysteem om diefstal te voorkomen en
met een elektronisch tolheffingsapparaat.

E) dat het voertuig alleen op geasfalteerde wegen kan worden gereden en nooit offroad mag
worden gereden

F) dat het voertuig niet kan worden onderverhuurd of het voertuig aan een andere persoon
verhuren;

6º – ACCESSOIRES EN UITRUSTING

A) dat de KLANT volledig verantwoordelijk is voor de goede werking van alle accessoires en
apparatuur geleverd door het VERHUURBEDRIJF;

B) dat er extra borg kan zijn voor speciale apparatuur zoals gps’en of wifi-hotspots, zoals
vermeld in de prijzentabellen.

C) dat bij het retourneren van de accessoires, de staat ervan zal worden gecontroleerd door het
VERHUURBEDRIJF

D) dat de KLANT aansprakelijk is in geval van schade, verlies of diefstal van de geleverde
apparatuur, en deze volledig moet betalen aan het VERHUURDBEDRIJF,

7º – BETALING VAN UITGAVEN

A) dat zij uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid erkennen en zich ertoe verbinden om het
VERHUURBEDRIJF te betalen: de kosten van de huurperiode; alle boetes, straffen en
juridische kosten voor eventuele overtredingen op de weg; de kosten van het
VERHUURBEDRIJF voor reparaties en schade veroorzaakt door ongevallen buiten de
overeengekomen verzekeringsvoorwaarden. In het geval van kosten voor tolkosten wordt uit
de prijstabel een bedrag ter aanvulling in rekening gebracht;

B) dat in geval van verlies van documentatie, de KLANT het bedrag in de prijstabel zal
betalen, zodat de VERHUURDER nieuwe documentatie kan opvragen.
Het VERHUURBEDRIJF heeft het recht verwerkingskosten in rekening te brengen.

8º – VERZEKERING en ANDERE DEKKING

A) dat het huurvoertuig verzekerd is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die
van kracht zijn in Portugal (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor derden);

B) dat de klant zich bij een ongeval verbindt om cumulatief als volgt te handelen: noteer de
adressen en identificatie van de partijen en getuigen; geen schuld of aansprakelijkheid
toegeven; verlaat het voertuig niet zonder gepaste beschermingsmaatregelen te nemen; bel
onmiddellijk het pand van het verhuurbedrijf, zelfs in geval van een klein letsel en verstrek
het VERHUURBEDRIJF, binnen een maximum van 24 uur, de volledige beschrijving van het
voorval; verwittigt de politie onmiddellijk als de schuld van een andere persoon moet worden
vastgesteld of in geval van letsel (telefoonnummer 112);

C) Collision Damage Waiver – is een optionele verzekering voor extra 5 euro / dag die kleine
krassen, deuken, scheuren op de carrosserie van de scooter dekt als het de structuur van de
scooter niet beïnvloedt en het rijden niet uitsluit. Het dekt geen schade aan scooteronderdelen
zoals spiegel, koplampen, wielen. Bij schade aan de scooter die niet vallen onder de CDW
verzekering is het eigen risico € 200/€250.

Met een CDW verzekering wordt de borg verlaagd met 100 €.

9º – VERANTWOORDELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN

a) dat het VERHUURBEDRIJF is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor verlies van
goederen achtergelaten, opgeslagen of vervoerd door u of enige andere persoon, in of op het
voertuig, tijdens de huurperiode en tot de teruggave.

B) dat ze verplicht zijn om het voertuig altijd te vergrendelen met de middelen die door het
VERHUUR BEDRIJF worden geboden.

10º – WIJZIGINGEN VAN HET CONTRACT

A) dat toevoegingen of wijzigingen van het CONTRACT als nietig of onwerkzaam worden
beschouwd als ze niet schriftelijk zijn gesloten en door beide partijen zijn ondertekend.

11º – PERSOONLIJKE GEGEVENS

A) dat de machtiging en de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, krachtens wet
nr. 67/98 van 26 oktober aan het VERHUURBEDRIJF, voor gebruik in de contractuele relatie
met de KLANT en ook met het oog op direct marketing door het VERHUURBEDRIJF.

B) dat de KLANT zich het recht voorbehoudt van toegang, rectificatie, actualisering van
gegevens en verzet tegen het gebruik voor doeleinden van direct marketing, via schriftelijke
communicatie met het VERHUURBEDRIJF.

12º – WOONPLAATS EN BEVOEGDHEID

A) dat alle kennisgevingen en citaten uit hoofde van het CONTRACT zullen worden
verzonden naar de adressen die zich in hetzelfde bevinden, die beide partijen erkennen als hun
vaste woonplaats hier overeengekomen, voor alle wettelijke doeleinden, die elkaar verplichten
elke adreswijziging te melden;

B) dat alle kwesties over geschillen onder de bevoegdheid van de rechtbanken in het
rechtsgebied van het district Faro vallen.